Gezonde Zorg
Text logo image
Organisatie en financiering van een kosteneffectieve,
patiënt- en zorgverlenersvriendelijke en faire zorg
A- A A+
Printer icon

Stappenplan v. 3.1

Het doel van het stappenplan is om de zorgkostenstijging te beteugelen onderwijl de kwaliteit van zorg te behouden, waar mogelijk zelfs te verbeteren. De stappen staan vermeld in volgorde van belangrijkheid. Daarbij zijn de urgentie, mate en termijn van realiseerbaarheid, impact op de zorguitgaven en kwaliteit van zorg, en invloed op de inkomens van minima zo goed mogelijk tegen elkaar afgewogen. Enkele pagina's waarnaar gelinkt wordt dienen nog aangepast te worden aan de actualiteit.

  1. Uitgaande van de onomkeerbaarheid van de extramuralisatie van de ouderenzorg op korte termijn zou er op zeer korte termijn een landelijke periodieke enquête onder ouderen gestart moeten worden om de kwaliteit van de ouderenzorg te meten en bewaken. De rijksoverheid zou gemeenten die onder de maat scoren moeten verplichten om die zorg op peil te brengen, zo nodig met dwangmiddelen.
  2. De nominale volumebegrenzing dan wel het omzetplafond voor zorgaanbieders door zorgverzekeraars dient te worden verboden. In de contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders dient machtsevenwicht gerealiseerd te worden, ten faveure van kleine zorgaanbieders.
  3. Vanwege de grote impact op de kwaliteit van leven en dito invloed op de zorguitgaven als gevolg van de hoge verpleeghuiskosten, dient de onset-to-needle time bij acute herseninfarcten zo snel mogelijk tot een minimum teruggebracht te worden. Een concreet plan daarvoor is voorhanden, inclusief een concreet voorstel ter regelgeving van de zorgconcentratie.
  4. Kwaliteitsassessments die voldoen aan de regels van de klinimetrie én administratief lichtbelastend zijn voor zorgaanbieders zijn belangrijk voor goed kosteneffectiviteitsmanagement. Voor de meeste disciplines zijn behoorlijke uitkomstassessments daarvoor de basis en voorhanden. Die dienen dan ook zo snel mogelijk gerealiseerd te worden, onder gelijktijdige afschaffing van de administratief zwaarbelastende structuur- en procesindicatoren die er al door gedekt worden.
  5. De politiek zou op korte termijn moeten besluiten over een gepast bedrag voor een quality-adjusted life year. Vervolgens dient de berekeningsmethode voor de vergoedingsregulering geïmplementeerd te worden, op basis waarvan het ministerie van VWS met de farmaceutische industrie verder/scherper dient te onderhandelen over de prijs van medicijnen.
  6. Er zou op korte termijn een commissie van medische ethici en onafhankelijke patentjuristen en farmaceutische deskundigen gevormd moeten worden die onderzoek naar en aanbevelingen gaat doen over het gecombineerde systeem van medicijnpatenten plus -registraties. Hierbij wordt er van uitgegaan dat dat systeem binnen het ministerie van VWS onvoldoende duidelijk is en/of ethische vragen oproept.
  7. Om een meer sociaal én effectief remgeldsysteem te krijgen dient het eigen risico op korte termijn te worden omgezet in redelijke eigen bijdragen voor (alleen) zelfverwezen zorg, zijnde bezoek aan de spoedeisende hulp, de huisartsenpost en de huisarts zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief.
  8. Op korte termijn zouden private en publieke onderzoekers gevraagd moeten worden een accurate en economische biomarkertest te ontwikkelen waarmee de leefstijl m.b.t. het voedings- en beweegpatroon gemeten kan worden. Indien dat inderdaad accuraat en economisch gemeten kan worden, dient op afzienbare termijn een relatieve zorgpremiekorting voor mensen met een gezond patroon ingevoerd te worden.
  9. Er van uitgaande dat de vorming van een single, publieke zorgverzekeraar niet in 2015 te realiseren is, en dus van de mogelijk bestaande fall back-optie geen gebruik meer gemaakt kan worden, dient de vorming van zo'n zorgverzekeraar nog wel steeds te geschieden, maar op de langere termijn.

Versiehistorie

Datum laatst bijgewerkt: 16-6-2020. Om server-technische redenen is de vroegste datum 10-6-2018. Voor meer informatie over de versienummering, zie Introductie. De woordafbreking op deze site is geautomatiseerd, wat fouten kan opleveren. Voor contactinformatie zie Colofon/contact/CV. Deze site is gecreëerd door Frank Conijn.